Fritidsskadeförsäkring/Olyksfall

Fritidsskadeförsäkringen innehåller dessa skydd:

 

Olycksfallsersättning

 • Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du 1 000 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor under första året.

Akutersättning

 • Medför olycksfallskadan läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd (akut sjuktid är den tid det tar att läka skadan) får du 1 000 kronor i ersättning. Därefter lämnas 1 000 kronor vid ytterligare minst sju dagar, 1 000 kronor till vid ytterligare minst 15 dagar och därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar.

Sjukhusvistelse

 • Om olycksfallsskadan medför inskrivning på sjukhus eller rehabiliteringsklinik i minst två dagar i följd får du ersättning med 200 kronor per dag i upp till 180 dagar.

Tandskadekostnader

 • Ersättning lämnas för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen.

Rehabilitering

 • Om olycksfallsskadan medför behov av medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården lämnas ersättning med upp till 1 000 kronor för kostnader.

Övriga kostnader

Om olycksfallsskadan leder till läkarbehandling lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under akut sjuktid för:

  • hemhjälp och korttidsboende som kommunen godkänt
  • fotvård och hårvård
  • skadade glasögon och kläder
  • specialkläder med högst 10 000 kronor
  • upp till två skadade guldringar med högst 3 000 kronor
  • andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor.

Kroppsskadeersättning

 • Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller.

Medicinsk invaliditet

 • Medicinsk invaliditet är ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur stort belopp som lämnas från försäkringen beror på försäkringsbelopp, ålder och invaliditetsgrad.
 • Ersättning för ärr lämnas enligt Folksams fastställda tabeller som finns i försäkringsvillkoren.

Krisförsäkring

 • Om du drabbas av psykisk ohälsa, som en direkt följd av olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld som tillfogas av familjemedlem eller annan person, kan du få ersättning för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog eller terapeut .
 • Vid överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld kan också ett engångsbelopp på 4 000 kronor lämnas. Våld som tillfogas av familjemedlem ger dock inte rätt till denna ersättning.