Permission

Med permission menas kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permissionen dock också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar.

När har jag rätt till permission?

  • Eget Bröllop
  • Egen 50-årsdag
  • Nära anhörigs frånfälle*
  • Nära anhörigs begravning*
  • Urnnedsättning avseende nära anhörig*
  • Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig*
  • Första besöket hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
  • Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss från av arbetsgivaren anvisad läkare liksom vid av inrättningen föreskrivna återbesök.
  • Om jag måste lämna arbetsplatsen på grund av arbetsskada, ska jag erhålla permission under resten av arbetsdagen. En förutsättning för att få permissionslön är att arbetsskadan inte leder till sjukskrivning för längre tid än sju dagar.

*Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende som lever i äktenskapsliknande förhållande, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

All permission ska sökas i så god tid som möjligt samt kunna styrkas i förväg eller efterhand om arbetsgivaren begär det.